Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

1)
1a)
2)
3)
4)
5)
6)


7)
8)
9)
sporządza akty notarialne;
sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
sporządza poświadczenia;
doręcza oświadczenia;
spisuje protokoły;
sporządza protesty weksli i czeków;
przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
dokonuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przydatne akty prawne:
1.

2.


3.

4.

5.
ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie;
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej;
ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;
ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn;
ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Kancelaria Notarialna w Gorzowie Wlkp. Marzanna Korolewicz, Romualda Radziejewska S.C. © 2012-2019.